Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: AgilePM® Practitioner

AgilePM® oparte jest na sprawdzonych podstawach metodologii DSDM Atern, pozwala na uzyskanie umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem Agile w organizacjach wymagających standardów, precyzji i przejrzystości procesów zarządzania projektem, a jednocześnie zapewniających szybkość, możliwość wprowadzenia zmian oraz samodzielność wynikające z przyjęcia filozofii Agile.


Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Szkolenie AgilePM® skierowane jest do osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, niezależnie od branży. Członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.


Opis szkolenia:

Szkolenie AgilePM Practitioner realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są rolę i obowiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z zasadami formułowania i szacowania wymagań.


W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk położony jest na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają jak należy dostosować metodykę Agile do realiów projektu tak, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki AgilePM:

- szybsze wprowadzanie zmiany przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez bieżącą kontrolę etapów projektu w stosunku do celów biznesowych,

- spójność i współpraca z istniejącymi w firmie procesami, takimi jak PRINCE2®, procesy jakościowe i kontrolne poprawiające rygor i widoczność w zakresie zarządzania projektem, prowadzące do udokumentowanego przebiegu skutecznej zmiany w otoczeniu firmy,

-proste wykorzystanie wypróbowanych i sprawdzonych metod podejścia raczej niż budowanie i zintegrowanie specyficznych dla danej firmy elastycznych procesów zarządzania,

- uzyskanie lepszej komunikacji i kontroli nad projektami oraz dostosowanie planów projektu bez zakłócania jego budżetu, skali czasowej i zakresu, rozwijanie profesjonalizmu pracowników i ujmowanie certyfikatów elastyczności w planach rozwoju zawodowego pracowników.


Adresaci:

- kadra zarządzająca oraz kierownicy projektów,

- przedstawiciele działów biznesowych,

- kierownicy zespołów projektowych,

- kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,

- kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,

- osoby zainteresowane poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM,

- osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu AgilePM Practitioner.


Korzyści dla uczestnika:

- zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM,

- poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,

- poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych,

- przygotowanie do akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner.


Program:

1. Wprowadzenie, cele szkolenia

2. Przegląd reguł egzaminu AgilePM® Practitioner

3. Wprowadzenie do Scenariusza Projektu

4. Elevator Pitch – ćwiczenia

5. Role projektowe - ćwiczenia

6. Identyfikacja ryzyk - ćwiczenia

7. Zakres prac – ćwiczenia

8. Planowanie komunikacji - ćwiczenia

9. Priorytetyzowanie wymagań - ćwiczenia

10. Planowanie dostawy - ćwiczenia

11. Prezentacja na temat AgilePM® - ćwiczenia


Egzamin AgilePM® Practitioner:

Egzamin daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu „AgilePM® Practitioner”. Koniecznym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie statusu absolwenta szkolenia akredytowanego. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania AgilePM w zarządzaniu projektami. Egzamin można zdawać obecnie tylko w języku angielskim.

Egzamin AgilePM Foundation trwa 150 minut i składa się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. W trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 80 punktów.


Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 40 pytań (50%). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Egzamin ma formę pisemną.


W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2” – dostępny wyłącznie w języku angielskim.


O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.


 

Informacje o szkoleniu:
AgilePM® Practitioner

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna