Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Szkolenie: ISTQB Poziom Zaawansowany

ISTQB Certified Tester to program oparty na planach nauczania opracowanych przez ISTQB®, organizację której misją i celem jest stały rozwój zawodu testera oraz utrzymywanie zbioru standardów i rozwiązań w dziedzinie testowania oprogramowania.

Cena: zł studenci, zł pozostałe osoby | liczba godzin:

Program kursu

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego. Uczestnicy zdobędą umiejętności definiowania strategii testów, planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.


Opis szkolenia:

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby, czas) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ISTQB:

- pozwala uporządkować proces testowy,

- umożliwia wgląd w przebieg procesu testowego i ocenę jakości testowanego przedmiotu w każdym momencie,

- pomaga zwiększyć produktywność wytwarzania oprogramowania,

- porządkuje terminologię związaną z testowaniem, dając tym samym podstawy do lepszej komunikacji i lepszego rozumienia się w zespole wytwarzającym oprogramowanie.


Adresaci:

- okierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB,

- osoby, które pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania: kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy tworzenia oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT oraz konsultanci zarządu.


Program:

1. Proces testowania

2. Zarządzanie testami

3. Przeglądy (Reviews)

4. Zarządzanie defektami

5. Doskonalenie procesu testowania

6. Narzędzia testowe i automatyzacja

7. Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu


Egzamin ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM):

Egzamin trwa 180 minut i ma formę pisemną. Test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych, maksymalna liczba punktów do uzyskania to 115 punktów – zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) gwarantuje zaliczenie egzaminu. Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź uzależniona jest o stopnia trudności danego pytania- prawidłowa odpowiedź warta jest od 1 do 3 punktów.

W czasie trwania egzaminu nie można korzystać z rzadnych materiałów dydaktycznych. Egzamin dostępny w języku polskim lub angielskim.


O certyfikat ISTQB Certified Tester Advanced Level mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu ISTQB – Foundation Level.

 

Informacje o szkoleniu:
ISTQB Poziom Zaawansowany

Cennik // Składowe szkolenia

- studenci

- pozostałe osoby

- Dla stałych klientów zniżka 10% na szkolenie

- Przy zapisie min. 5 osób zniżka 20% na szkolenie

- Polub naszego FB - zniżka 5% na szkolenie

Powyższe ceny obejmują:

- szkolenie

- konsultacje z trenerem

- materiały dydaktyczne

- aplikacja mobilna