Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

Rozliczanie dotacji – Najlepsi eksperci w służbie biznesu! 

Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowi 5 % sukcesu, 95 % sukcesu stanowi skuteczne rozliczenie dotacji

Przyznanie dotacji jest dla każdego niewątpliwie dużym sukcesem. Ale poza samym faktem przyznania dotacji, do pełnej satysfakcji konieczne jest także rozliczenie projektu. Niejednokrotnie bywa to jednak trudniejsze niż samo przygotowania aplikacji. Proces rozliczania projektu jest ściśle związany z faktycznie wykonanymi zadaniami, a rzeczywistość najczęściej odbiega od planu zawartego we wniosku.


W związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych każdy beneficjent jest zobowiązany dostosować księgowość do wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie. Wymagane jest prowadzenie takich zapisów księgowych, które pozwolą wyodrębnić wszelkie operacje dotyczące projektu, dlatego nawiązując z nami współpracę Twoja firma otrzyma nasze wsparcie na etapie realizacji i rozliczania projektu. Pomożemy prawidłowo rozliczyć projekt i zajmiemy się eliminacją ryzyka w postaci zwrotu środków. Zapraszamy do skorzystania z tej usługi ponieważ jej koszt może być wpisany w budżet projektu dzięki czemu nie będzie obciążać Państwa środków finansowych.


Oferujemy profesjonalną obsługę osób, które m.in. w latach 2009-2015 realizowały kluczowe projekty Politechniki Warszawskiej, takie jak:

- liderowanie konsorcjum Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT)- projekt realizowany w ramach programu POIG.02.01.00 ( kwota dofinansowania 359 mln)

- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT),- projekt realizowany w ramach programu POIG.02.02.00 ( kwota dofinansowania 36mln)

- Foresight – Akademickie Mazowsze 2030, projekt realizowany w ramach programu POIG01.01 ( kwota dofinansowania 5mln)

- Budowa Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, projekt realizowany w ramach programu POIŚ 13.1 ( kwota dofinansowania 56 mln)

- Rozbudowa Wydziału Transportu , projekt realizowany w ramach programu POIŚ 13.1 ( kwota dofinansowania 23 mln)

- Rozbudowa Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Utworzenie Sieci Laboratoriów Dydaktycznych, projekt realizowany w ramach programu POIŚ 13.1 ( kwota dofinansowania 52 mln)

- Budowa w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).

- Projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”, projekt realizowany w ramach POKL ( kwota dofinansowania 6 mln).


Posiadają wiedzę dotyczącą sposobu kwalifikowalności wydatków w programach POIG, POIŚ, RPO, Interreg, Horyzont 2020, programach krajowych oraz grantach. Znajomość bieżących ustaw: o rachunkowości , podatku VAT, podatku od osób fizycznych i prawnych, ustawy zamówień publicznych , ustawy o finansach publicznych.


Rozliczania projektu obejmuje:

- sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową

- sporządzanie wniosków o płatność pośrednią

- przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu

- przygotowywanie pomocniczego zestawienia finansowego

- przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków

- utrzymywanie kontaktów z instytucją rozliczającą

- prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń

- pomoc w przygotowywaniu zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego

- kserowanie dokumentów, oprawa i dostarczanie wniosku do instytucji rozliczającej

- przygotowanie wniosków o płatność w Generatorze Wniosków (przy dużych projektach proces ten potrafi być dość pracochłonny i rozciągnięty w czasie, stąd szczególnie ważne jest jego precyzyjne przygotowanie i znajomość szczegółowych wymagań instytucji rozliczającej projekt, tak aby uniknąć odwlekających płatność poprawek. Z naszego doświadczenia wynika, że wymagania te są sformalizowane, istotne staje się więc odpowiednie planowanie na każdym etapie realizacji projektu, jeszcze przed jego rozliczeniem)


Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu na podstawie dostarczonych informacji na temat projektu, w tym:

- działania z którego jest realizowany projekt,

- liczby etapów, 

- liczby wniosków o płatność

- okresu realizacji projektu, 

- liczby pracowników wskazanych w projekcie, 

- średniej miesięcznej liczba faktur itp. 

Nasi eksperci / trenerzy:

Mariusz Cichy
Jest Kierownikiem Projektów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji produktów i usług IT. Uczestniczył w wielu projektach m.in. w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i militarnej.
Approved Trainer of PRINCE2® AgilePM™ Approved Trainer