Najlepsze, praktyczne przygotowanie to zadanie naszych kursów i szkoleń, zapewniamy 100% satysfakcji.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Biznesu, a także tryb postępowania reklamacyjnego i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Zamawiający usługę, potwierdza w momencie jej zamawiania, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz niniejszym Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Biuro obsługi Akademii Biznesu mieści się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 31B/415, tel. 575 352 666. Zamawiający może kontaktować się z Akademią za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@akademia-biznesu.pl lub telefonicznie: 575 352 666, w godzinach od 8.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku bądź w formie pisemnej na adres biura obsługi.

Definicje

§2

1. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług, niniejszy dokument.

2. Akademia Biznesu – oznacza markę, której właścicielem jest AB Sp. z o.o. (ul. Frezerów 3, 20–209 Lublin, NIP: 946-267-65-70).

3. Serwis – oznacza stronę pod adresem www.akademia-biznesu.pl i treść na niej zawartą, w tym oferty usług.

4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zgłoszenia osoby lub osób do udziału w szkoleniu otwartym lub zamkniętym.

6. Uczestnik – zgłoszona osoba, która będzie brała lub bierze udział w szkoleniu otwartym lub zamkniętym.

7. Konsument – oznacza Użytkownika, Zamawiającego lub Uczestnika będącego osobą fizyczną, która z przedsiębiorcą dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Szkolenie otwarte – usługa oferowana w Serwisie, w której udział może wziąć każdy Uczestnik, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie, dostępnego miejsca w chwili otrzymania zgłoszenia przez Akademię Biznesu lub zebrania się minimalnej liczby uczestników.

9. Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa osób gwarantująca rentowność i sens realizacji szkolenia. Katalog świadczonych usług dostępny jest w Serwisie, a także w formie oferty dostępnej u przedstawiciela handlowego Akademii Biznesu.

10. Zapytanie – pytanie o szkolenie otwarte lub zamknięte bądź o ofertę, przesłane do Akademii Biznesu w dowolnej formie.

11. Oferta – dokument, w którym Akademia Biznesu zaproponowała opis (w tym zakres) oraz warunki szkolenia zamkniętego, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.

12. Zgłoszenie – oświadczenie woli Zamawiającego, przekazane w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem wiadomości email, w którym oświadcza, że zgłasza (tj. wyraża chęć uczestnictwa, zna opis i zgadza się z warunkami szkolenia otwartego lub zamkniętego) osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w szkoleniu otwartym lub zamkniętym w wybranym terminie i zobowiązuje się do zapłaty opłaty za udział w szkoleniu otwartym lub zamkniętym bądź inne usługi.

13. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – wiadomość email wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez Akademię Biznesu lub jej przedstawicieli stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w szkoleniu otwartym lub zamkniętym w wybranym terminie.

14. Potwierdzenie szkolenia – wiadomość email wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez Akademię Biznesu lub jej przedstawicieli stanowiąca potwierdzenie odbywania się szkolenia w wybranym terminie.

15. Odwołanie szkolenia – oznacza zaprzestanie realizacji danego szkolenia, zwłaszcza w przypadku braku liczby osób gwarantującej rentowność i sens realizacji szkolenia (minimalna liczba uczestników).

16. Umowa – dokument, na mocy którego Akademia Biznesu i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie Akademia Biznesu przeprowadza Szkolenie zamknięte i wystawia fakturę.

17. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Akademii Biznesu, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia otwartego lub zamkniętego.

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Akademię Biznesu

§3

1. Serwis jest portalem prezentującym ofertę Akademii Biznesu, za pośrednictwem którego Zamawiający mogą przesyłać zapytania, dokonywać zgłoszeń, w tym kupować szkolenia.

2. Akademia Biznesu świadczy usługi szkoleniowe. Serwis umożliwia zawarcie umowy sprzedaży usług szkoleniowych oraz określa warunki ich realizacji.

3. Akademia Biznesu świadczy ponadto drogą elektroniczną usługę "Newsletter" za pośrednictwem Serwisu. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach Akademii Biznesu. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu email, na który wiadomości mają być przesyłane. Zgoda na usługę „Newsletter” wyrażana jest na czas nieokreślony i może być odwołana każdorazowo w sposób pisemny.

4. Akademia Biznesu zobowiązuje się, dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług zgodnie z ich opisem i przyjętymi standardami.

Warunki zgłoszenia – szkolenia otwarte

§4

1. Zgłoszenie na szkolenie otwarte następuję za pośrednictwem:

1)    formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.akademia-biznesu.pl, poprzez wypełnienie wszelkich niezbędnych danych i kliknięcia „wyślij zgłoszenie”;

2)    wiadomości email wysłanej na adres kontakt@akademia-biznesu.pl lub adres email przedstawicieli Akademii Biznesu;

3)    rozmowy telefonicznej z przedstawicielami Akademii Biznesu.

2. Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać co najmniej:

1)    imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego;

2)    imię i nazwisko Uczestnika/ów;

3)    dane kontaktowe do Zamawiającego;

4)    adres email Uczestnika/ów;

5)    nazwę szkolenia;

6)    termin i miejsce szkolenia.

3. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia na szkolenie Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Akademia Biznesu zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub odpowiedzenia na zapytanie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia lub zapytania.

5. Zgłoszenia na szkolenia można wysyłać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Warunki zgłoszenia – szkolenia zamknięte

§5

1. Zapytanie o szkolenie zamknięte następuję za pośrednictwem:

1)    wiadomości wysłanej z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.akademia-biznesu.pl/kontakt poprzez kliknięcie „formularz kontaktowy” i wypełnienie wszystkich wymaganych pól;

2)    wiadomości email wysłanej na adres kontakt@akademia-biznesu.pl lub adres email przedstawicieli Akademii Biznesu;

3)    rozmowy telefonicznej z przedstawicielami Akademii Biznesu.

2. Na podstawie otrzymanego zapytania, Zamawiający otrzyma ofertę lub informację o rezygnacji z jej przygotowania, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia lub zapytania.

3. W przypadku zaakceptowania oferty przez Zamawiającego Akademia Biznesu prześle potwierdzenie szkolenia i przystąpi do ustalenia zasad i warunków realizacji zamówienia, w tym podpisania umowy.

Warunki realizacji usług

§6

1. Szkolenia realizowane są według programu i szczegółowej agendy oraz na warunkach opisanych w na stronie, w ofercie lub Regulaminie.

2. Wybrane szkolenia można zakupić z dodatkowymi opcjami:

1)    z akredytowanym egzaminem lub egzaminami,

2)    z podręcznikiem.

3. Szkolenia zostają potwierdzone poprzez potwierdzenie szkolenia, wysyłane na co najmniej 7 dni przed terminem startu.

4. Szczegółowa agenda szkolenia zostaje wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika/ów na co najmniej 3 dni przed danym szkoleniem. Za zgodą wszystkich Uczestników program lub szczegółowa agenda szkolenia mogą zostać zmienione. Trener prowadzący szkolenie może zmienić program lub szczegółową agendę, jeśli w jego przekonaniu będzie to efektywniejsze lub lepiej dostosowane do potrzeb grupy szkoleniowej.

5. Akademia Biznesu zastrzega sobie prawo do zmiany: miejsca szkolenia, harmonogramu, terminu szkolenia, prowadzącego zajęcia do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia, liczby godzin, ceny szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach Akademia Biznesu może dokonać zmiany bez zachowania niniejszego terminu.

6. Uczestnik lub Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia maksymalnie do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami. Rezygnacja następuje za pośrednictwem wiadomości email lub rozmowy telefonicznej.

7. Brak rezygnacji zgodnie z ust. 6. lub brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami tego szkolenia.

8. Informacje o odwołaniu szkolenia Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości email lub rozmowy telefonicznej najpóźniej do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach Akademia Biznesu może odwołać szkolenie bez zachowania niniejszego terminu.

9. W przypadku zmiany terminu zgodnie z ust. 5 lub odwołania szkolenia przez Akademię Biznesu, Zamawiający może:

1)    wybrać zaproponowany przez Akademię Biznesu kolejny termin szkolenia;

2)    zrezygnować ze szkolenia w innym terminie i żądać zwrotu wpłaconej kwoty.

10. W przypadku rezygnacji z wyboru innego terminu odwołanego szkolenia (zgodnie z ust. 9 pkt 2) wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty rezygnacji Zamawiającego ze szkolenia w innym terminie.

11. Po zakończonym szkoleniu Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku szkoleń otwartych zakupionych z egzaminem lub egzaminami, Uczestnik w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty egzaminu otrzyma akredytowany certyfikat, pod warunkiem, że Uczestnik uzyskał pozytywny wynik z egzaminu oraz zapłacił za to szkolenie i akredytowany egzamin.

Warunki płatności

§7

1. Zamawiający lub Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za szkolenie otwarte przed rozpoczęciem tego szkolenia. Płatność zostaje dokonana przelewem na podstawie maila potwierdzającego rejestrację lub faktury na numer konta wskazany na tych dokumentach.

2. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie (na podstawie maila potwierdzającego rejestrację – do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia; na podstawie faktury – w terminie wskazanym na tym dokumencie) jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu otwartym i skutkuje wykreśleniem zgłoszonej osoby lub osób spośród Uczestników wybranego szkolenia otwartego.

3. W przypadku dokonania wpłaty po wyznaczonym terminie zgłoszona osoba lub osoby będą mogły uczestniczyć w wybranym terminie szkolenia otwartego, o ile w dniu wpłynięcia wpłaty na rachunek Akademii Biznesu w wybranym terminie są jeszcze miejsca wolne w szkoleniu. W innym przypadku proponowany jest inny termin szkolenia otwartego albo zwrot 80% opłaty za udział w szkoleniu (po potrąceniu 20% zaliczki stanowiącej koszt manipulacyjny).

4. W wyjątkowej sytuacji płatność na życzenie Zamawiającego, może zostać dokonana po zakończonym szkoleniu. Prośbę o zmianę terminu płatności należy przekazać najpóźniej na 7 dni przed wybranym szkoleniem otwartym.

5. Cena Szkolenia otwartego obejmuje udział w tym szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe. Podręcznik, akredytowany egzamin są płatne dodatkowo.

6. Wszelkie koszty związane z dojazdem, parkingiem oraz zakwaterowaniem ponosi Zamawiający lub Uczestnik.

7. W przypadku dokonania zgłoszenia jako osoba prywatna ceny podane w serwisie są cenami brutto (faktura ze stawką VAT zw), w przypadku firm ceny podane w serwisie są cenami netto, do których należy doliczyć VAT 23%.

8. Ceny akredytowanych egzaminów podane w serwisie dotyczą wyłącznie opcji zakupu egzaminu wraz ze szkoleniem. Cennik akredytowanych egzaminów bez szkolenia Akademia Biznesu udostępnia na życzenie Zamawiającego.

9. Płatność za szkolenia zamknięte realizowane są na warunkach określonych w ofercie, umowie lub w inny sposób uzgodniony między Akademią Biznesu i Zamawiającym.

Prawa autorskie i własność

§8

1. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim. Akademia Biznesu oświadcza, że posiada prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych lub przysługują jej autorskie prawa majątkowe do tych materiałów.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Akademię Biznesu można wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

3. Akademia Biznesu nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów.

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Akademii Biznesu.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§9

1. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych Akademii Biznesu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r, poz. 1219 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia oraz realizacji szkolenia.

2. Dane osobowe Zamawiającego mogą zostać przekazane osobom trzecim, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu, w szczególności jednostką akredytującym (AXELOS, APMG, EXIN, PEOPLECERT), ale także przedsiębiorcom pośredniczącym w realizacji zamówienia np. usługom kurierskim, Poczcie Polskiej.

3. Baza danych osobowych Zamawiających podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Akademia Biznesu, który przetwarza dane osobowe niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania albo ich usunięcia.

Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość

§10

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.). Termin liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość, tj. z chwilą otrzymania potwierdzenia szkolenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość z wykorzystaniem dowolnego kanału komunikacyjnego m.in.: wiadomością email na adres kontakt@akademia-biznesu.pl, w formie pisemnej na adres biura obsługi: Akademia Biznesu, ul. Kasprzaka 31B/415, 01-234 Warszawa czy też drogą telefoniczną.

3. Akademia Biznesu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość, przesyła Zamawiającemu potwierdzenie odebrania tego oświadczenia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość nie przysługuje, jeżeli Akademia Biznesu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Akademia Biznesu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi szkoleniowej na odległość zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwroty płatności zostaną wykonane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

6. Akademia Biznesu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§11

1. Użytkownik zapisując się w serwisie do „Newsletter’a” zawiera z Akademią Biznesu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. W ramach umowy Akademia Biznesu będzie wysyłał informacje handlowe na podany przy zapisie adres email.

2. Akademia Biznesu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

1)    sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

2)    działalność zapisanego użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

3)    zapisany użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Akademię Biznesu zostanie przesłane na podany przez użytkownika adres email. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem adresu email z bazy „Newsletter”.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres kontakt@akademia-biznesu.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Akademii Biznesu.

5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych innych umów, chyba że strony postanowią inaczej.

6. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.


Postanowienia końcowe

§12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.akademia-biznesu.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Wszelkie spory wynikłe między Akademią Biznesu a osobami trzecimi związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia na drodze sądowej, według siedziby Akademii Biznesu.

3. Akademia Biznesu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.Nasi eksperci / trenerzy:

Krzysztof Piotrowski
Trener i konsultant zarządzania usługami informatycznymi. Z branżą IT związany od 1990 r. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu informatyką.
Lead Trainer metodyk AXELOS Approved Trainer of PRINCE2® Approved Trainer of ITIL®